هفت گام تا ساختار داستان”فصل دوم کتاب راه داستان اثر کاترین آن جونز”

مهم ترین عناصر در هر فیلم خوبی سه چیز است: فیلمنامه،فیلمنامه،فیلمنامه «آلفرد هیچکاک» ژان پل سارتر در جایی گفته که آزاد بودن نبوغ...

ادامه مطلب