صحنه سازی در داستان “فصل دوم کتاب راه داستان اثر کاترین آن جونز”

مقدمه چینی یا نتیجه گیری : یکی از بهترین راه ها برای خلق یک واکنش عاطفی نیرومند در خواننده یا بیننده، استفاده از شگرد مقدمه چینی و...

ادامه مطلب