هنر و تمدن ایران در سده دهم و یازدهم هجری “درس دوازدهم کتاب تاریخ هنر ایران”

هنر و تمدن ایران در سده دهم و یازدهم هجری در دوران صفوی مراکز هنری ایران به سمت ناحیه غربی و مرکزی ایران کشیده شد و توانست با حفظ سنت ...

ادامه مطلب