هنر اروپای غربی قرون وسطا “درس دوازدهم کتاب تاریخ هنر جهان”

معرفی قرون وسطا قرون وسطا (سده های میانه) اصطلاحی است که در گذشته برای یک دوره از تاریخ اروپای غربی از سده پنجم تا میانه سده پانزدهم م...

ادامه مطلب

هنر صدر مسیحیت و بیزانس “درس یازدهم کتاب تاریخ هنر جهان”

هنر مسیحی ظهور دیانت مسیح و رواج تدریجی آن در بخش هایی از خاورمیانه و اروپا سبب شکل گیری سبک های هنری مختلفی شد. هنر مسیحی، هنری مذهبی...

ادامه مطلب

هنر قاره آمریکا از آغاز تا سده 16 میلادی “درس نهم کتاب تاریخ هنر جهان”

پیشینه تمدن ساکنان قاره آمریکا ساکنان بومی قاره آمریکا (آمریکای شمالی، مرکزی و جنوبی) مردمانی سرخ پوست بودند که از گذشته های دور ا...

ادامه مطلب

هنر و تمدن هند “درس ششم کتاب تاریخ هنر جهان”

سرزمین هند شبه قاره هند، سرزمینی پهناور و مثلثی شکل در جنوب قاره آسیا است که اقوام و نژادها با زبان ها و مذاهب مختلفی در آن زندگی می ک...

ادامه مطلب

اتروسک و روم باستان “درس پنجم کتاب تاریخ هنر جهان”

معرفی اِتروسک اتروسک ها از اقوام ساکن در ناحیه مرکزی ایتالیا (توسکانی امروز) بودند که در اواسط هزاره اول پیش از میلاد دولت شهرهایی را ...

ادامه مطلب

هنر اژه و یونان “درس چهارم کتاب تاریخ هنر جهان”

 هنر اژه ای تمدن اژه ای به دست مردمانی به نام مینوسی ها و میسنی ها شکل گرفت. مردم اژه بعد از گذر از دوره نوسنگی، وارد عصر شهرنشینی شدن...

ادامه مطلب